chùa thiên phúc

Chùa Thiên Phúc – Đồ Sơn

Chùa Thiên Phúc - Đồ Sơn

Nét nổi bật xuyên suốt quá trình tồn tại của ngôi chùa chính là nơi đoàn kết, gắn bó với truyền thống yêu nước, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. Sự tồn tại và phát triển của ngôi